loading请求处理中...
手机版 新型创意托付式服务平台 全国
VIP商铺双十二活动×
凡艺网
九品 基础版 信用:

信用:40分 可安心交易

交易情况: 中标 1 次, 赚了 ¥342
好评 3 个, 好评率 100.0%

身份真实:实名认证 银行认证

联系可用:邮箱认证 手机认证

任务列表:
人才列表:

凡艺网

邀请

简介: 拒绝平凡的设计,拒绝没有价值的设计。客户的满意是我们的服务宗旨。我们的设计师具有相当丰富的设计经... [查看详细]

地区: 吉林省 长春市 朝阳区

等级: 九品 工作室 基础版

案例:10 服务:4 成员:2

LOGO设计 VI设计 字体设计
LOGO设计 VI设计 字体设计

【隐藏展开】

实力&信用证书

查看完整版 >
40分 (可安心交易)
近一个月退款率为 0.00% 纠纷率为 0.00%

推荐商铺服务

查看更多 >

交易评价

查看更多 >
好评

平均好评率:100.0%

共有 3 个任务被评价

评分

平均工作速度

 5.0分

平均工作质量

 5.0分

平均工作态度

 5.0分

车载空气净化器外包装设计

雇主 mf186****066 评价于 2015-03-27 18:20:03

好评 5.00分

评价: 服务很周到,期待再次合作。

纪念册封皮及包装书盒设计

雇主 mf139****811 评价于 2015-03-12 10:45:03

好评 5.00分

评价: 非常满意,服务有耐心,希望有更多的合作!

店铺LOGO设计

雇主 mf180****793 评价于 2015-02-01 22:22:02

好评 5.00分

评价: 很专业,服务很好,很有耐心。合作蛮愉快

推荐案例

查看更多 >
未开通
最近来访
httitle">
'73949永/li离线 ttitle"> >"cert" ext" lang="ztool网ch" x
个"cert"

ph_us线提 oncliweikeimg.com/images/common/chabou>e="-cmd="=men的, 击里给我get息 target 击里给我get息 t服务:[3卫士" title="未加入诚信卫pa1689.工> ltess="hit2"> oncliweikeimg.jiv (var :="user_check('httim','sd','shopkefup',' '739495','ef="javascrip lt= gsheb> acom/4133125/records/go lt lt ltext" lang="ztooltxt 31 < lt= g om/-6999-467neg(免> 途)span>
q lt lteinput oncl"佣<" max = num="5en3125/retx c33
yp',' oncl"'shop_ef="javascript:; 立即" ta utton lt lte/q lt lte lt= httitle"> lt= h httitle"> h 建议>诉ht ext" lang="zadv" tch"-cx1" ref=t display:none :-24雇 x ltext" iv /b>31 < lt= weikeimg.com/images/common/chab25/r href="http://shop.epw3125/reheb> /41
,铺,evc/a,'# = num { addikeyan"" ckAtxt(;">,铺,evc/a,'# = num {" msgclaa=" = num_messagx;hmsg="arf输入a_4(ge5-铺81.ef=limi]="requ= :true; = :5-铺" max = num="铺" dMire.s=";">分etAttri utre.rowspt_6 { addicl="c="sElements[i].width ById)/3ecodeght)2' urn body) adplacehold="n>revie您 em> arf输入验 码" aut="hmpletp=" ge ltlt ltei"ref=3ecodeght)2" validImg="validmht dMcl="c=";">分scri/3ecodegm/tahref=pre=re2 '+Math.ra务m(urn body) ad javasc 雇 font cla 14;h好logjiv (var :="udMcl="c="sElements[i].width ById)/3ecodeght)2' urn body) a>换 ltlte lt= adv" t"bdn>31 <em> r lt= b>>诉维权" t督
lt= ltext" lang="ztouSuWeiQua ig ltlt ltltext" lang="zheb> " c茶 lt lt= lt lt= t> ltlt lt= lt lt nk" 18060983109v t> ltlt lt= lt lt 侮lf" wyj123369v t> ltlt lt= lthttitle"> lt= lt= lt n lt lt= lt ncom/4133125/records/go lt lthttitle"> lt= httitle"> lt= hbfont clablockdiv d>诉0议
客lea管 李<菊"_t> lt lt=
r"> lt httitle"> lt= httitle"> lt= h (var i 0; i < cbdmic/a"awk.submi](< { cl" ckF r (sElements[i].width ById)/frm33125/r')

lt= lt lt= imen> lt= lt lt= lt ltth; i _obj assElements[i].width ById)/txt"bdmic/a"bdMtc/a { > lt= lt lt= lt var val as$.trim(i _obj.valup{ > lt= lt lt= lt var = asvalt = num-1 > lt= lt lt= lt = 00 lt= lt lt= lt= $('# = num_messagx' lt= lt lt= lt ltp>urn body) lt= lt lt= lt} lt= lt lt= lt lt= lt lt= ltvar ds/2 as$('#frm33125/r').serialize(

lt= lt lt= lt $s[i]JSON("> lt= lt lt= lt if(json.卫e==1)n> lt= lt lt= lt s$.[i]JSON(url, 0; i < (json) lt= lt lt= lt= lt= json.卫us == '1'men> lt= lt lt= lt lt= lt lt= $(".awv" tch"").k/3e( lt= lt lt= lt lt lt= lt lt= lt lt= lt lt= lt lt= p>urn true; lt= lt lt= lt lt= lt class=" lt= lt lt= lt lt= lt lt3/taDialog json.msg, 'al', 'argst "示'urn body) lt= lt lt= lt lt= lt } lt= lt lt= lt lt= } lt= lt lt= lt lt3/taW ta(' in', '登录窗', '> urn body) lt= lt lt= lt} lt= lt lt= } httitle"> 雅3125/retool_ toolap平APP甋载"_bl ext" lang="zapp">¥& e= v lt= lt lt= ext" lang="zapp">_tab aptab_aht lt
lt ltet> lthttitle"> lt= ltext" lang="zap">_ch"aptab_aaht lt _ch"="http://img11.w lt= lt lt ap">_ t 好 lt= lt lt a"b hrdt> lt= lt ltext" lang="zapp">_">_ t 好 lt= lt lt a"b hrdt> lt= lthttitle lt= lt httitle"> httitle"> ttitle"> e 'display:blockb'x ltext" lang="ztoolmi igtweikeimg.jiv (var :="user_chetool_ phonetool_ lb> t ext" lang="ztool网ch" wk.co:4w._b e='t> ltext" lang="ztool网 x ltext" lang="ztoolqq x ltltess="hit2"> lt= lt lt= lt= 个"cert"

lt= lt lt= lt= ph_us线 oncliweikeimg. l="-cmd="=men的, 击里给我get息 target 击里给我get息 t服务:[3卫士" title="未加入诚信卫pa1689.工> ltltess="hit2"> oncliweikeimg.jiv (var :="user_che'shop_idm','sd','shopkefup',' '739495','ef="javascrip lt= gsheb> acom/4133125/records/go lt lt ltext" lang="ztooltxtht lt lte om/-6999-467neg(免> 途)span> q lt lteinput oncl"佣<" max = num="5en3125/retx c33yp',' oncl"'shop_ef="javascript:; 立即" ta utton lt lte/q lt lte lt= httitle"> lt= ext" lang="zhabb4
lt= gshehttitle"> httitle"> 评价 lt= 每日推 条订_
极 ht 好 lt= lthtt> lt lte,拒绝gua zhu>还 以关注>l/4 font clas06c">+关注"_blht 好 lt= httitle"> lthttitle"> httitle"> 31 < lt= lte 好logo就是0 mab25/r href="http://shop.epw3125/reheb> /41
,铺,evc/a,'# = nums { addikeyan"" ckAtxt(;">,铺,evc/a,'# = nums {" msgclaa=" = num_messagxs" msg="arf输入a_4(ge5-铺81.ef=limi]="requ= :true; = :5-铺" max = num="铺" dMire.s=";">分etAttri utre.rowspt_6 { addicl="c="sElements[i].width ById)/3ecodeght)s {./scri/3ecodegm/tahref=pre=re3 '+Math.ra务m(urn body) adplacehold="n>revie您 em>arf输入验 码" aut="hmpletp=" ge ltlt ="ref=3ecodeght)s" validImg="validmht 服/3ecodegm/tahref=pre=re3 t dMcl="c=";">分scri/3ecodegm/tahref=pre=re3 '+Math.ra务m(urn body) ad javasc 雇 font cla 14;h好logjiv (var :="udMcl="c="sElements[i].width ById)/3ecodeght)s {./scri/3ecodegm/tahref=pre=re3 '+Math.ra务m(urn body) a>换 lt ltet 好 lt= lth,拒绝dv" t"bdn>31 <em> r lt= lte b>>诉维权" t督

lt= ltext" lang="ztouSuWeiQua ig ltlt ltltext" lang="zheb> " c茶 lt lt= lt lt=t> lt lt lt= lt t> ltlt lt= lt lt> ltlt lt= lthttitle"> lt= lt= lt n blockt>客诉lea管 吴玉="_t> lt lt= lt ncom/4133125/records/go lt lthttitle"> lt= ltet e lt= lt lt= lt blockdiv d>诉0议
客lea管 李<菊"_t> lt lt= ltet>r"> lt ltet e lt= lt lt= et e lt= lt lt= lt= lt lt= lt cl" ckF r (sElements[i].width ById)/frm33125/r3') lt= lt lt= lt3 lt= lt lt= ltvar i _obj assElements[i].width ById)/t<"bdmic/a"bdMtc/a { > lt= lt lt= lt var val as$.trim(i _obj.valup{ > lt= lt lt= lt var = asvalt = num-1 > lt= lt lt= lt if = 00 lt= lt lt= lt= s$('# = num_messagxs {.removeCassE().awkCassE('cc00 { > lt= lt lt= lt ltltp>urn body) lt= lt lt= lt } lt= lt lt lt= lt lt= lt lt= lt ltvar ds/2 as$('#frm33125/r3').serialize( lt= lt lt= lt 3 lt= lt lt= lt s$.[i]JSON('> lt= lt lt= lt lt lt= lt 3 lt= lt lt= lt s lt= lt ltp>urn true; lt= lt lt= lt lt= lt } lassen> lt= lt lt= lt lt= lt lt lt3/taDialog json.msg, 'al', 'argst "示'urn body) lt= lt lt= lt lt= lt } lt= lt lt lt= lt lt= } lt= lt lt= lt ltlt3/taW ta(' in', '登录窗', '> urn body) lt= lt lt= lt } lt= lt lt lt= } httitle"> 雅3125/retool_ toolap_ lb> t ext" lang="zapp">¥t wk.co:5w._b e e= v lt= lt lt= ext" lang="zapp">_tab aptab_biv lt= lt lt= ltet>_bl手"_t> lt ltet> lthttitle"> lt= ltext" lang="zap">_ch"aptab_bbiv lt= lt lt= lte _ch"="http://img11.w lt= lt lt ap">_ t 好 lt= lt lt a"b hrdt>_">_ t 好 lt= lt lt a"b hrdt> httitle"> ttitle"> c>我也 是4 st "_blt| lt= lt h 好logo就是0 mmap href="http://shop.epw>tml" ta图"_blt| lt= lt h 好logo就是0 mabout about qualificon. 是少不了>ea_5 v bl et e lt= lt lt= e e lt lt= #_pingan e<_chttom入large_shiming javasc 4雇 :5雇display:inline-blockbame on:relve;:25雇} lt= lt #_pingan e<_chttom入large_shiming *display:inline} lt= lt .foote.-asst a margin-wk.co: 0!important;} lt= lt#kx_verify{veral-align: middle; margin-left:1雇} lt= "_t e lt= ext" lang="zpt_25 > ote.-asstiv lt= lt ng="zhabb4/访厦683/tml"警察"tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 maboulf=tof_s2owt 好logo就是0 maboutml"文化经营_位"tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 maboufCC3dfVmdJGbk%2BkQ8C3kipUQPrcZP2n7b6LfdRrKAq%2B9VqJWhBiUp91Oa0kc8gPsH%2B0t htl="朢服务:[3卫士" title="未加入诚bdmion/003.gif" javas="128" ="45 林 e定是少不了,> 银"c st ush家"tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 mabou 信tml" t"tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 mabou 云 st 伙伴"tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 mabou”认 "tp>lf=tof_s2owt 好logo就是0 mabou 1divCopyrk.co © 2010- 017 0 厦6834 tml"科技股份6581/cea_5hou权所658 备案 闽ICP备1t=014638 lt= lt lt= lt= lt lt= lt lt= lt lt= tcrip h服务:[395.cnzzi DD_beledPNG.if((w tahnaviga or.apN>=0)&&(sElementsexecCdmi var SITEURL as" var IMGURL as" var LANG as'cn' >var INDEX as'3/tp' >var CHARSET as"utf-8"; var FORMHASH as"";>var reque_uri as"/4133125/";>var var ip as"54.91.38.173";>var JS_VER as"974";>var .htmvon_shop_chol asparseInt(men)+0; "_tcrip js/jquery-jq.j ?ver=974"x _tcrip >if (w ta!=men>.locon.好l =" var u erm>if (u erm>var u asparseInt("n)+0; load_js?ver_top(var xyq as"a60109e3cb8com4fd4a9514417e17_cocf36f0bf";>In(' in331gpt_ m { >var refer as"";>var u er_pic as'' >"_tcrip < crip h oncl"佣 js/kefup erv" t.j ?ver=974"x _tcrip ext" lang="zh Par_ i i f=ame on: >>>>;background-d_sor: #fffb e=>"_ e > lt$( 0; i < ()n> lt= if ($('# b lt= lt $.[i]('> lt= lt lt= $('# b >if(sElementslerrer){var referrer=sElements

eEleic/a("a"{ lerrer.好losElementslerrer;if(lerrer.me js/卫士"_JSbdm.j ?ver=974"x _tcrip etcrip h oncl"佣>In.awk(' ',{path:cdn331source(JSURL+'js/shop/basics/in .j ?v=974'), onc:'js',c"_tcrip